Stamped by ./iCaanKun Sad Boys Team

Stamped By its_iCnXMiR

About Me.

Kon'nichiwa, Watashinonamaeha ./iCaanKun desu. Watashi wa Indoneshia no hito de, samazamana shurui no kawaī de u~ebu no toppupēji o henkō shitai to omotte imasu. Yoroshiku Negaishimasu